Grondwerk

HomeGrondwerk

Grondwerk & sanering

 • Grondbank slopen woningen en bedrijf gebouwen
 • transport puin naar eigen recycling
 • breken en verwerken granulaten
 • grondwerk ten behoeve van woningen en bedrijfsgebouwen
 • inzameling van diverse afvalstromen
 • beheren van eigen grondbank, het innemen en weer afzetten van diverse klasse-soorten
 • verontreinigde grond
 • grond- en bodemonderzoek
Grondonderzoek

Voor het toepassen van grond in werken moet de kwaliteit vooraf vastgesteld worden volgens de regels van het bouwstoffenbesluit. Een tijdige keuring voorkomt stagnatie in het werk.

Bodemonderzoek

Voor aan- en verkoop van percelen, het aanvragen van een bouwvergunning of een vergunning in het kader van de wet milieubeheer is een verkennend bodemonderzoek (‘schonegrondverklaring’) gewenst of zelfs vereist.

HWC voor grondwerk

Grondwerk vormt de basis van elk bouwwerk. Grondwerk is vaak de start van de realisatie van projecten. Bij HWC verzorgen wij voor u de uitvoering van het ontgraven van watergangen en -partijen, het ontgraven en aanvullen van bouwputten, grondwerk voor de aanleg van verhardingen, rioleringen en drainage alsmede het aan- en afvoeren van grond en zand en het realiseren van ophogingen zoals geluidswallen en terreinen.

Wij denken mee

HWC denkt met u mee op het gebied van grondwerk. HWC heeft de beschikking over de juiste locaties voor het betrekken of afvoeren van grondstromen, zodat de beste kwaliteit en prijs voor onze relaties kan worden gerealiseerd. Dat HWC niet alleen het grondwerk uitvoert, maar ook de benodigde vergunningen en administratieve verantwoording verzorgt spreekt natuurlijk voor zich.

De beste oplossing voor grondwerk

HWC zoekt voor u naar de beste oplossing voor uw grondwerk. Dit houdt in dat ook naar bijvoorbeeld de toepassing van voordeligere, alternatieve materialen wordt gekeken. Met behoud van kwaliteit natuurlijk. Want ook voor grondwerk van HWC geldt: KWALITEIT IS TOEKOMST!

 

SANERING

Om een bodemsanering te mogen uitvoeren heeft u toestemming nodig van de overheid of moet u een melding doen. Maar wellicht moeten er naast de sanering ook andere werkzaamheden plaatsvinden. Om de verontreinigde grond te kunnen verwijderen moet u bijvoorbeeld een boom kappen of een bouwwerk slopen. Maar ook voor werkzaamheden in de buurt van bijvoorbeeld een spoorweg of kabels en leidingen gelden regels. In die situaties kan een (aparte) toestemming of melding vereist zijn. Ten slotte is het raadzaam tijdig met de bevoegde overheden contact op te nemen en (informeel) vooroverleg te hebben over uw plannen. Zo bereidt u het saneringsproject goed voor en voorkomt u verrassingen achteraf of vertragingen.

De kosten van ontgraveningen kunnen uitgesplitst worden in kosten in het kader van het saneringsonderzoek en in kosten voor de uitvoering van de sanering.

In zijn algemeenheid zijn de kosten afhankelijk van de volgende zaken:

 • Veiligheidsmaatregelen, verzekeringen, directie, bewaking, onderhoud
 • uitgestrektheid, complexiteit en grootte van de beoogde sanering
 • toegankelijkheid van het terrein en werkomstandigheden
Effectieve sanering van bodemverontreining!

Als onderdeel van en gerelateerd aan sloopprojecten voeren wij HWC bodemsaneringen uit, maar ook “losse” saneringen behoren tot onze kernactiviteiten. Kijkend naar de toekomstige bestemming van een locatie en het type verontreiniging maakt HWC de bodem geschikt voor het beoogde gebruik.

Altijd de beste saneringsstrategie

Een verontreiniging gecombineerd met het toekomstig gebruik biedt vaak de mogelijkheid tot meerdere varianten met een eigen aanpak en bijbehorende kosten. Naast lage kosten kijken wij samen met u ook naar aspecten als duurzaamheid, overlast en doorlooptijd. Op deze wijze bepalen wij samen met u wat de beste variant is.

Vervolgens verzorgen wij het gehele traject van melding, het opstellen van een plan van aanpak, de nazorg en rapportage (“schoon grond verklaring”) na het uitvoeren van de werkzaamheden.