Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 Dit is het Privacy Statement van Horster Wegenbouw Combinatie (HWC) 

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt HWC uw 

persoonsgegevens. HWC acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw 

persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw 

gegevens bij HWC veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. 

Waarom heeft een Privacy Statement? 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? 

Van wie verwerkt persoonsgegevens? 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Waarvoor gebruikt uw persoonsgegevens? 

HWC 

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt 

in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw 

gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u 

daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij 

persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en 

biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of 

e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van HWC bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen 

persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres. Op het moment dat uw persoonsgegevens door 

uzelf of door een derde met HWC worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is 

ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van 

gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die HWC van u verwerkt in het kader van 

haar dienstverlening. Dit gebeurt op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze 

HWC 

Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens 

verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, werknemers, payrollkrachten en klanten van HWC. 

Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke 

klanten, leveranciers of business partners. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw 

medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers 

hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe HWC 

omgaat met hun persoonsgegevens. 

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is , HWC gevestigd aan Handelstraat 5 5961 

PV Horst . De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens 

worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. HWC handelt hierbij onder de volgende entiteiten: 

• Horster Wegenbouw Combinatie B.V ., inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 61451630. 

• De website heeft betrekking op bovengenoemde entiteiten. 

HWC 

HWC mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De 

wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn: 

• uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken; 

• de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 

• de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; 

• de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; 

• de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van HWC , waarbij uw belang 

niet prevaleert. 

HWC verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het 

bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: In het algemeen verzamelen en verwerken 

wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als wegenbouw bedrijf, zoals bijvoorbeeld aanneming 

projecten , leveringen Materialen, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, 

salarisadministratie en personeelsmanagement. 

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende 

doeleinden: 

• Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan 

en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren. 

• Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en 

hiervoor een financiële administratie te voeren. 

• Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te 

leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of 

relaties. 

• Om u te bemiddelen naar werk, u carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) 

diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden 

bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen. 

• Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen 

voeren en na te kunnen komen. 

• Om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten 

aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert). 

• Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het 

uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen 

en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.

• Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en 

premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies. 

• Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om 

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 

• Om u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke 

interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of 

vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/social media/blogs van HWC. 

• Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website ) te verbeteren of (technische) problemen bij 

het gebruik van de website of onze diensten op te lossen. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken 

voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste 

maatregelen nemen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Bij inschrijving: 

• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens. 

• geboortegegevens, leeftijd, geslacht. 

• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring. 

• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan. 

• gegevens over beschikbaarheid en verlof. 

• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, 

bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis. 

Op het moment dat u voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt: 

• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning. 

• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. 

Hoe gaat met uw persoonsgegevens om? 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens 

Veilig 

HWC 

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft HWC een 

beleidsdocument opgesteld. 

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden 

nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: 

Bezuidenhoutseweg 30 

2594 AV Den Haag 

0900-2001201 

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft HWC passende technische en 

organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang 

tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals: het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, 

en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens. 

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen HWC niet iedereen toegang heeft tot al uw 

gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn 

geautoriseerd. 

Melden van incidenten 

Vertrouwelijk 

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

Verstrekken aan derden 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie 

Persoonlijk contact met 

Op verschillende manieren contact 

Bezoek aan de website van 

Wat doen we met uw IP-adres? 

Wat doen we met uw bezoekgegevens? 

Wat doen we met cookies? 

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw 

persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op 

uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk 

weten. 

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van HWC is daarom tot 

geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door HWC zijn ingehuurd of anderszins zijn 

aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische 

werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht 

heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. 

HWC bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden 

verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard 

van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend 

zijn. 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt 

gegeven. 

HWC kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een 

uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent HWC haar 

medewerking. 

HWC zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij 

daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming 

geeft voor de doorgifte. 

HWC 

Veel contacten tussen u en HWC verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens 

die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. 

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media of via www.horsterwegenbouw.nl contact met HWC. Ook 

sms wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief 

om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van HWC. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons 

doorgeeft, kunnen door HWC worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te 

doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. 

HWC 

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor 

we deze gegevens gebruiken. 

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres 

kunt u niet internetten. HWC houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude. 

Op de websites van HWC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. 

Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens 

worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder 

verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van HWC klikken. Deze gegevens worden alleen 

intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor 

fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s 

van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet, telefoon, 

etc. (‘device’) wordt opgeslagen. 

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden 

welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan 

uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op uw profiel 

zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- 

dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 

gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 

voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die 

Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De 

informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Wat zijn uw rechten? 

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken 

Inzage in uw gegevens 

Recht op rectificatie 

Recht op gegevenswissing 

Recht op beperking van de verwerking 

Recht van bezwaar 

Recht op dataportabiliteit 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

Wanneer HWC persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. 

Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht. 

HWC verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen 

waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, 

over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. 

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw 

gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost. 

Bent u ingeschreven bij HWC en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u 

gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u 

graag wenst te ontvangen. 

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de 

gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw 

gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. 

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele 

rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. 

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet 

langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking 

of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde 

gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij 

aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt. 

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw 

persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid 

van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de 

doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door HWC onrechtmatig is. 

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door HWC kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens 

worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of 

noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw 

persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen. 

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare 

wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande 

contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij 

reageren binnen één maand op uw verzoek. 

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij 

controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. 

Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk 

benadert met informatieverzoeken. 

Over dit privacy statement 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

HWC kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 23-05-2018. De meest recente versie 

vindt u altijd op www.horsterwegenbouw.nl 

Horster Wegenbouw Combinatie 

Handelstraat 5 5961 PV Horst